Huishoudelijk reglement


Goedgekeurd d.d 25 mei 2004


AALTENSE SCHIETBOND


Artikel 1.

Indeling klassen: De klasse-indeling wordt uitgevoerd door het bestuur in samenwerking met de competitieleider.

Artikel 2.

De A.S.B. kent de volgende klassen: Hoofd,A,B,C,D,E zonodig aangevuld en onderverdeelt in afdelingen.

Artikel 3.

Het bestuur is gerechtigd een nieuwe vereniging en/of een nieuw vijftal hoger in te delen dan de laagste klasse en afdeling.

Artikel 4.

Indeling competitie: Bij het indelen van het nieuwe competitierooster worden, (indien nodig bij te grote gemiddelden verschillen) de klasse(n) opnieuw ingedeeld naar de gemiddelden behaald in de laatste competitie. 

Artikel 5.

Aftreden Bestuur

In het eerste jaar treden af; - Voorzitter en tweede Penningmeester.

In het tweede jaar               -  Penningmeester en tweede Secretaris.

In het derde jaar;                - Secretaris, tweede voorzitter en het Bestuurslid. 

Deze drie jaren worden telkens herhaald. 

Zij kunnen zich herkiesbaar stellen.

Elke vereniging heeft het recht tegenkandidaten te stellen, die de functie willen aanvaarden.

Zij worden benoemd als ze gekozen worden.

Artikel 6.

Werkzaamheden Bestuur

De Voorzitter leidt de vergaderingen, draagt zorg voor uitvoering van de genomen besluiten en vertegenwoordigd de ASB bij officiele gelegenheden.

De voorzitter wordt vervangen en/of geassisteerd door de tweede voorzitter.

De Secretaris is belast met alle correspondentie, bewaart van alle uitgaande stukken een kopie, schrijft de te houden vergaderingen uit en maakt van alle vergaderingen notulen. 

De secretaris wordt vervangen en /of geassisteerd door de tweede secretaris.

De Penningmeester is belast met het beheer en de inning van alle geldmiddelen van de ASB, betaalt en/of int ten overstaan van gespecificeerde rekeningen of kwitanties.

De penningmeester wordt vervangen en/of geassisteerd door de tweede penningmeester.

Artikel 7.

De Competitieleider: De Competitieleider wordt jaarlijks door de Alg. Ledenvergadering benoemd. Hij ontvangt voor de werkzaamheden een vergoeding die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. Hij is voor alles verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 

De taken bestaan uit: Samenstellen van het competitierooster in overleg met het bestuur, het bijhouden van de resultaten van de geschoten wedstrijden evenals van het vijftal en persoonlijke gemiddelden en het doorgeven van de uitslagen aan de nieuwsmedia van de geschoten wedstrijden. Bij eventuele overtreding van het wedstrijdreglement stelt de competitieleider de betreffende vereniging hiervan (indien noodzakelijk) direct in kennis. Van de voorkomende overtredingen en de daarvoor geldende boetes wordt een keer per jaar een overzicht gegeven. Hij controleert de ingeleverde wedstrijdformulieren op volledigheid, juistheden en onjuistheden.

De opgegeven nieuwe leden tijdens de competitie wordt door de competitieleider doorgegeven aan de secretaris en penningmeester van de ASB.

Artikel 8.

Geldmiddelen: De geldmiddelen van de ASB bestaan uit contributies, boete’s en eventuele verplichte stortingen berekend per verenigingslid. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Alg. Ledenvergadering en in de notulen vastgelegd. 

Artikel 9.

Kascommissie: De kascommissie bestaande uit twee personen van verschillende verenigingen. Deze controleert de financiën en parafeert de boeken van de penningmeester.

De bevindingen brengt hij uit tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

De boeken van de penningmeester worden door de kascontrole geparafeerd.

Zij worden aangewezen voor een periode van twee jaar, volgens alfabetische volgorde van het wedstrijdrooster. 

Elk jaar treedt één lid af en is niet terstonds herkiesbaar. Een kascommissielid mag geen lid zijn van dezelfde vereniging als de penningmeester.

Artikel 10.

Concoursen: Een vereniging dient het organiseren van een concours aan te vragen en wordt door de ASB toegewezen.

Bij meerdere aanvragen geldt volgorde van binnenkomst.

Artikel 11.

Prijzen: De klasse kampioenen ontvangen een kampioensbeker die op de helft van de nieuwe competitie bij de competitieleider weer worden ingeleverd. De kampioensschutters ontvangen als blijvende herinnering een medaille. 

De schutter met het hoogste rekenkundig gemiddelde van de ASB en elke klasse ontvangt tijdens de Algemene Ledenvergadering een trofee. 

Om voor deze prijs in aanmerking te komen dient men ten minste ¾ van de competitie te hebben mee geschoten. Schutters die meerdere malen 120 punten hebben geschoten ontvangen tijdens de Algemene Ledenvergadering een prijs.

Om voor deze prijs in aanmerking te komen dient een schutter:

Met een gemiddelde hoger dan 116 punten; 3 maal 120 punten te schieten.

Met een gemiddelde van 112 t/m 116; 2 maal 120 punten.

En lager dan 112 punten; 1 maal 120 punten.

Artikel 12.

Schutters: Een schutter mag in de ASB voor één vereniging uitkomen. Tijdens de competitie is overschrijving naar een andere vereniging niet toegestaan. 

Nieuwe leden mogen direct meeschieten, de contributie zal worden nagevorderd. 

Nieuwe verenigingen dienen minimaal 12 schutters en 2 vijftallen te bevatten.

Artikel 13.

Vergaderingen: In het belang van de ASB is het verplicht dat alle verenigingen aanwezig zijn op de Alg. Ledenvergadering en alle andere vergaderingen door de ASB uitgeschreven, dit op straffe van een boete.

Artikel 14. 

Slotbepaling: In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangenomen bij besluit van een Algemene Ledenvergadering.