Huishoudelijk reglement


Goedgekeurd d.d 28 mei 2019


AALTENSE SCHIETBOND


 

Indeling klassen

Artikel 1.

De klasse-indeling wordt uitgevoerd door het bestuur in samenwerking met de competitieleider.

 

Artikel 2.

De A.S.B. kent de volgende klassen: Hoofd, A, B, C, en D, zo nodig aangevuld en onderverdeeld in afdelingen.

 

Artikel 3.

Het bestuur is gerechtigd een nieuwe vereniging en/of een nieuw vijftal hoger in te delen dan de laagste klasse en afdeling.

 

Indeling competitie

Artikel 4.

Bij het indelen van het nieuwe competitierooster worden, (indien nodig bij te grote gemiddelden verschillen) de klasse(n) opnieuw ingedeeld naar de gemiddelden behaald in de laatste competitie.

 

Bestuursleden

Artikel 5.

Het bestuur bestaan uit 7 leden, te weten: een voorzitter en een tweede voorzitter, een secretaris en een tweede secretaris, een penningmeester en een tweede penningmeester en een bestuurslid zonder specifieke taak.

Bestuursleden treden af volgens een vastgesteld schema. In het eerste jaar treden af - Voorzitter en tweede Penningmeester. In het tweede jaar - Penningmeester en tweede Secretaris. In het derde jaar - Secretaris, tweede voorzitter en het Bestuurslid. Deze drie jaren worden telkens herhaald.

 

Artikel 6.

Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Elke vereniging heeft het recht tegenkandidaten te stellen, die de functie willen aanvaarden. Tegenkandidaten worden benoemd als ze gekozen worden.

 

Artikel 7.

Stelt een aftredend bestuurslid zich niet herkiesbaar, dan wordt de verenigingen gevraagd kandidaten te stellen. Zijn er meer kandidaten dan bestuursfuncties, dan wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering gestemd. Elke vereniging mag zoveel stemmen uitbrengen als er vacatures voor bestuursfuncties zijn. De kandidaten met de meeste stemmen worden gekozen in het bestuur.

 

Artikel 8.

Worden er minder kandidaten aangedragen dan er vacatures zijn, dan wordt een vereniging opgedragen een kandidaat aan te dragen. Verenigingen worden aangewezen in alfabetische volgorde van verenigingsnaam. Heeft een vereniging al een lid in het bestuur, dan is deze vereniging vrijgesteld van het aanleveren van een kandidaat en wordt de volgende vereniging aangewezen. De aangewezen vereniging moet een kandidaat aanleveren voor de Algemene Ledenvergadering. Is voor de Algemene Ledenvergadering geen kandidaat voorgedragen, dan wordt automatisch het bondsbestuurslid van de aangewezen vereniging benoemd tot bestuurslid. De verplichting tot het leveren van een bestuurslid geldt voor een volledige bestuurstermijn van drie jaar.

 

Werkzaamheden Bestuur

Artikel 9.

De voorzitter leidt de vergaderingen, draagt zorg voor uitvoering van de genomen besluiten en vertegenwoordigd de ASB bij officiële gelegenheden. De voorzitter wordt vervangen en/of geassisteerd door de tweede voorzitter. De secretaris is belast met alle correspondentie, bewaart van alle uitgaande stukken een kopie, schrijft de te houden vergaderingen uit en maakt van alle vergaderingen notulen. De secretaris wordt vervangen en/of geassisteerd door de tweede secretaris. De penningmeester is belast met het beheer en de inning van alle geldmiddelen van de ASB, betaalt en/of int ten overstaan van gespecificeerde rekeningen of kwitanties. De penningmeester wordt vervangen en/of geassisteerd door de tweede penningmeester.

 

Competitieleider

Artikel 10.

De competitieleider wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Hij/zij ontvangt voor de werkzaamheden een vergoeding die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld door het bestuur. Hij/zij is voor alles verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De taken bestaan uit: samenstellen van het competitierooster in overleg met het bestuur, het bijhouden van de resultaten van de geschoten wedstrijden evenals van het vijftal en persoonlijke gemiddelden en het doorgeven van de uitslagen aan de nieuwsmedia van de geschoten wedstrijden. Bij eventuele overtreding van het wedstrijdreglement stelt de competitieleider de betreffende vereniging hiervan (indien noodzakelijk) direct in kennis. Van de voorkomende overtredingen en de daarvoor geldende boetes wordt een keer per jaar een overzicht gegeven. Hij/zij controleert de ingeleverde wedstrijdformulieren op volledigheid en juistheid. De opgegeven nieuwe leden tijdens de competitie wordt door de competitieleider doorgegeven aan de secretaris en penningmeester van de ASB.

 

Geldmiddelen

Artikel 11.

De geldmiddelen van de ASB bestaan uit contributies en eventuele verplichte stortingen berekend per verenigingslid. Daarnaast kunnen aan verenigingen boetes worden opgelegd wegens overtredingen van het huishoudelijk of het competitiereglement. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en in de notulen vastgelegd. Overige geldmiddelen kunnen bestaan uit subsidies, donaties, sponsor- en advertentiebijdragen.

 

Kascommissie

Artikel 12.

De kascommissie bestaande uit twee personen van verschillende verenigingen. Deze controleert de financiën en parafeert de boeken van de penningmeester. De bevindingen brengt de kascommissie uit tijdens de Algemene Ledenvergadering. De boeken van de penningmeester worden door de kascommissie geparafeerd. Zij worden aangewezen voor een periode van twee jaar, volgens alfabetische volgorde van het wedstrijdrooster. Elk jaar treedt één lid af en is niet terstond herkiesbaar. Een kascommissielid mag geen lid zijn van dezelfde vereniging als de penningmeester.

 

Concoursen

Artikel 13.

Een vereniging dient het organiseren van een concours aan te vragen. Het bestuur van de ASB zal daarop besluiten een concours al dan niet toe te wijzen. Bij meerdere aanvragen geldt volgorde van binnenkomst.

 

Prijzen

Artikel 14.

De klasse kampioenen ontvangen een kampioensbeker die op de helft van de nieuwe competitie bij de competitieleider weer wordt ingeleverd. De kampioensschutters ontvangen als blijvende herinnering een medaille. De schutter met het hoogste rekenkundig gemiddelde van de ASB en elke klasse ontvangt tijdens de Algemene Ledenvergadering een trofee. Om voor deze prijs in aanmerking te komen dient men ten minste ¾ van de competitie te hebben mee geschoten. Het aantal wedstrijden waaraan moet zijn deelgenomen wordt hierbij naar boven afgerond. Schutters die meerdere malen 120 punten hebben geschoten ontvangen tijdens de Algemene Ledenvergadering een prijs. Om voor deze prijs in aanmerking te komen dient een schutter: Met een gemiddelde hoger dan 116 punten; 3 maal 120 punten te schieten. Met een gemiddelde van 112 t/m 116; 2 maal 120 punten. En lager dan 112 punten; 1 maal 120 punten.

 

Schutters

Artikel 15.

Een schutter mag in de ASB voor één vereniging uitkomen. Tijdens de competitie is overschrijving naar een andere vereniging niet toegestaan. Nieuwe leden mogen direct meeschieten. De contributie zal worden nagevorderd. Nieuwe verenigingen dienen minimaal 12 schutters en 2 vijftallen te bevatten.

 

Vergaderingen

Artikel 16.

In het belang van de ASB is het verplicht dat alle verenigingen aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering en alle andere vergaderingen door de ASB uitgeschreven, dit op straffe van een boete.

 

Slotbepaling

Artikel 17.

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangenomen bij besluit van een Algemene Ledenvergadering.

 

Download
Huishoudelijk reglement Aaltense Schietond (versie 28.05.2019)
Huishoudelijk Reglement ASB 20190528.pdf
Adobe Acrobat document 23.4 KB