De Aaltense Schietbond verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Aaltense schietbond.

 

De Aaltense schietbond streeft ernaat te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de algemene Verordening.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam,(mail)adres, telefoonnummer e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is, In het digitale tijdperk, waarin uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als de Aaltense Schietbond. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geveb wij aan hoe de Aaltense Schietbond voldoet aan de wetgeving.

 

Van wie verwerkt de Aaltense Schietbond persoonsgevens?

De Aaltense schietbond verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: leden en bestuursleden van bij de Aaltense Schietbond aangesloten verenigingen; 

Mensen die in het verleden lid zijn geweest; 

Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Aaltense Schietbond verwerkt persoonsgevens in een competitie administariesysteem.

 

Waarvoor verwerkt de Aaltense Schietbond persoonsgegevens?

Om deel te kunnen nemen aan de competitie van de Aaltense Schietbond, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie. 

 

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk  van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over de competitie.

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals rekeningen, vergaderstukken en formulieren.

 

Verwerkt de Aaltense Schietbond bijzondere persoonsgegevens?

Nee, de Aaltense Schietbond verwerkt geenbijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuigingen, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en deelname aan activiteiten. De Aaltense Schietbond draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

 

Hoe gaat de Aaltense Schietbond met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

 

Wie kan er bij persoonsgegevens?

De competitie leider en bestuursleden van de Aaltense Singang van 25 mei de lidmaatschap gegevens inzien. De competitie leider kan ook wijzigingen aanbrengen.

 

Uitwisselen van persoonsgegevens externe partijen

De Aaltense Schietbond wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met Uitwisselen van verwerkersovereenkomst is overeengekomen bestuursleden van de ledenadministratie of het hosten van de website).

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website- na uw toestemming- wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Aaltense Schietbond gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dar bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 

De Aaltense Schietbond verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website bezocht is, het type browser, browsertaal, het Internet Protocol (IP-)adres van de gebruikte computer, het aantwijzigingen aanbrengen, sub pagina’s die eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikssessie. De Aaltense Schietbond verzamelt via een bezoek aan de website geenpersoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en wijzigingen aanbrengen vermeldt.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Daarnaast kunt u toelichting: https://veilliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/